Declarații de avere și interes

Structura organizatorică - APM Vaslui

Organigrama AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui asigură, prin compartimentele și serviciile de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Vaslui.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Monitorizare și Laboratoare

5. Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

6. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

 


Resurse umane

Date de contact

 

 

DATE  DE  CONTACT  APM  VASLUI

Vaslui, str. Călugăreni, nr.63, cod poştal 730149

Telefon (centrală):  0335 401 723;

Fax:  0235 361 842

E-mail: office.vaslui[@]apmvs.anpm.ro
Web:
http://apmvs.anpm.ro
 

Program de funcţionareLuni - Joi:  08.00 - 16.30
                                              Vineri:  08.00 - 14.00

 

Program de lucru cu publicul:  Luni - Joi:  08.00 - 16.30


 

 


 


Despre APM Vaslui

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui

   tel: 0335  401 723;

    fax: 0235 361 842

    e - mail: office.vaslui[@]apmvs.anpm.ro

 

Director Executiv   : Dr. ing. Mihaela BUDIANU

Servicii, compartimente:

  1. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

  2. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

  3. Serviciul Monitorizare şi Laboratoare   

  4. Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

  5. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane


homepage

Declarația Președintelui ANPM privind politica în domeniul calității

Notă de informare - avertizor în interes public

 

Vă așteptăm și pe pagina de facebook a agenției!!!

 

Documentele necesare pentru solictarea actelor de reglementare:

OBŢINEREA VIZEI ANUALE ESTE OBLIGATORIE pentru deținătorii autorizaţiilor de mediu / autorizaţiilor integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Astfel, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu valabile au obligaţia de a solicita la APM Vaslui viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

  • cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
  • raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Vaslui rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;
  • declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
  • dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu. Plata tarifelor de mediu se va realiza în contul Agenției pentru Protecția Mediului deschis la Trezoreria municipiului Vaslui: RO25TREZ6565032XXX000316, CF 4359580

Solicitarea de aplicare a vizei anuale se face cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Nedepunerea în termen a documentației conduce la SUSPENDAREA  autorizației/ autorizației integrate de mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus !

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu întârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM respectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

Pentru consultarea site-ului vechi APM Vaslui, click aici 

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,

vă rugăm să solicitați o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

 

SIM (Sistem Integrat de Mediu)- aplicația ”Statistica deșeurilor” 2023

ANUNȚ

PENTRU OPERATORII ECONOMICI DIN JUDEȚUL VASLUI

Vă informăm  că Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a deschis sesiunea 2023 pentru  raportarea electronică a datelor privind generarea și gestionarea deșeurilor, în aplicația ”Statistica deșeurilor” din cadrul SIM (Sistem Integrat de Mediu).

Procedura de raportare este similară anilor anteriori: persoanele desemnate pentru introducerea datelor vor accesa link-ul http://raportare.anpm.ro, se autentifică  cu user-ul și parola alocată de către SIM, după care completează chestionarul/chestionarele alocat/alocate (MUN, TRAT, COLECTARE - TRATARE, PRODDES, NĂMOL) în funcție de activitatea desfășurată de operatorul economic.

În cazul în care există probleme cu raportarea datelor în aplicație, erorile apărute vor fi trimise la suportsim@anpm.ro.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numărul: 0746/248357 sau la adresa de e-mail: deseuri@apmvs.anpm.ro .


Vaslui, Str.Călugăreni, nr. 63, cod poştal 730149

Tel.(centrală): 0335 401 723

Fax: 0235 361 842

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniul implementării legislaţiei şi politicilor de mediu, coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui acţionează prin toate mijloacele prevăzute de lege şi pe întregul teritoriu de care răspunde pentru protecţia şi ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii, cu luarea în considerare a necesităţii punerii în aplicare pe plan local a prevederilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi realizării obiectivelor, programelor şi planurilor de acţiuni dezvoltate în baza acestor convenţii şi acorduri. În realizarea atribuţiilor ce ii revin, agenţia încurajează şi dezvoltă parteneriatul cu toate sectoarele societăţii civile şi cu organizaţiile neguvernamentale care militează în interesul susţinerii şi atingerii obiectivelor pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă.